1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Pardavėjas – MB „Adom grožio namai“, įmonės kodas 305695612, korespondencijos adresas Varnių g. 38-1, LT-48387 Kaunas el. p.: info@adomgrozionamai.lt

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (pilnametis, kurios veiksnumas nėra ribotas teismo tvarka); nepilnametis 14-18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą;

  • juridinis asmuo;
  • visų minėtų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Pardavėjo banko sąskaita – LT767300010166653806,

„Swedbank”,AB, SWIFT/BIC kodas HABALT22, Konstitucijos pr. 20A, 035002 Vilnius

1.5. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir MB „Adom grožio namai“ (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, paslaugų ir prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių (Pirkėjas ir Pardavėjas kartu) atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant paslaugas ir prekes elektroninėje parduotuvėje www.adomgrozionamai.lt

1.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, jos yra aiškiai suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.7. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti ir pildyti Taisykles. Tolimesniems Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams galioja pirkimo metu galiojusios Taisyklės. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su pakeitimais ir juos aiškiai supranta bei įsipareigoja jų laikytis.

1.8. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad remiantis taisyklių 2 punktu Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas ir prekes www.adomgrozionamai.lt el. parduotuvėje.

1.9. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.adomgrozionamai.lt el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs užsakymo formoje privalomus laukus ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“

1.10. Kiekviena sutartis (sutarčiai prilyginamas pateiktas užsakymas), sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.adomgrozionamai.lt el. parduotuvėje. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.adomgrozionamai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.adomgrozionamai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis nustatytų Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.adomgrozionamai.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas paslaugas ar prekes, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.adomgrozionamai.lt teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.3. Pardavėjas garantuoja paslaugų ir prekių kokybę.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).

3.5. Jei Pirkėjas bando piktavališkai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ir apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas.

4. Paslaugų ir prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.

4.1. Paslaugų ir prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Už užsisakytas paslaugas ir prekes pirkėjas atsiskaito naudojantis el. bankininkyste per OPAY mokėjimų sistemą. Pinigus pirkėjas perveda į www.adomgrozionamai.lt el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už paslaugas ar prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

4.4. Sąskaita faktūra, pirkėjui paprašius, siunčiama pirkėjui el. būdu registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

5. Prekių garantijos ir grąžinimo politika

5.1 Prekių garantijos:

  • Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos parduotuvėje parduodamos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, jeigu parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių. Taip pat pačių pakuočių išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamų svetainėje.
  • Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas kliento ar kitų asmenų, kuriems klientas pardavė prekes, veiksmų.

5.3. Prekių grąžinimas:

  • Klientui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  • Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.
  • Pardavėjas prekes iš kliento priima, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta kliento, pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje, grąžinama pilna prekės komplektacija, klientas pateikia prekės įsigijimo dokumentą.
  • Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.
  • Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis taisyklių prekių grąžinimo pirmu punktu, pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

6. Atsakomybė.

6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.2. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

6.3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

6.5. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo asmeninius prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti bei užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

6.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7. Intelektinės nuosavybės apsauga.

7.1. Elektroninėje parduotuvėje esantis turinys priklauso „ADOM grožio namai“, bei paslaugų ir prekių tiekėjų nuosavybei ir yra saugoma LR aktų nustatyta tvarka. Draudžiama kopijuoti ar naudoti www.adomgrozionamai.lt svetainę ar joje esančią informaciją be raštiško „ADOM grožio namai“ sutikimo.

7.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodomi prekių bei įmonių pavadinimai gali būti prekės ženklai ir jų intelektinė nuosavybė yra ginama LR teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Asmens duomenys.

8.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

8.2. Pažymėdamas punktą „Gauti naujienas“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

8.3. Užsakyti paslaugas ir prekes www.adomgrozionamai.lt elektroninėje parduotuvėje galima:

8.3.1. Užsiregistravus www.adomgrozionamai.lt elektroninėje parduotuvėje – įvedant prašomus registracijos duomenis.

8.3.2. Neužsiregistravus www.adomgrozionamai.lt elektroninėje parduotuvėje.

8.4. Užsakydamas prekes 8.3 taisyklių punkte nurodytais būdais, reikiamuose Pardavėjo pateikiamuose laukuose turi nurodyti būtinus užsakymo įvykdymui Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir el. paštą.

8.5. Sutikdamas, kad nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymų vykdymui.

Baigiamosios nuostatos.

9.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Dėkojame, kad naudojatės ADOM grožio namai paslaugomis.